O nas


Nasza szkoła jest obiektem otwartym dla społeczności szkolnej, pozaszkolnej, mieszkańców wioski oraz Gminy Przeworsk w dni powszednie od 6.30 do 20.00, a także w soboty i niedziele podczas rozgrywek Gminnej Ligi Amatorskiej Piłki Siatkowej. Stanowi centrum życia sportowego i kulturalnego wioski.

 

szkola

 

 

            Nasza szkoła:

 • zapewnia każdemu uczniowi warunki rozwoju intelektualnego, umożliwia bardzo dobre przygotowanie ucznia do kolejnego etapu kształcenia i osiągania sukcesów
 • rozwija u uczniów aktywne i kreatywne sposoby zdobywania wiedzy, umiejętności doskonalenia swoich zdolności i talentów
 • uczy jak być człowiekiem wysokiej kultury osobistej, pełnym najlepszych wartości duchowych, wrażliwym i odpowiedzialnym za siebie i innych
 • przygotowuje do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie, w duchu chrześcijańskich wartości, dziedzictwa kulturowego i patriotyzmu
 • wypracowuje formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie wychowania i kształcenia, gdzie rodzice są partnerami we wszystkich podejmowanych przeze szkołę działaniach
 • jest ośrodkiem życia kulturalnego społeczności lokalnej, jest otwarta na modyfikacje innowacje, kreując wartościowe wzorce kulturowe
 • nawiązuje współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami wspierającymi pracę szkoły

            Pragniemy, aby szkoła posiadała wysoki prestiż, była miejscem dobrych relacji           międzyludzkich, w którym człowiek czerpie radość uczenia się, osiąga sukcesy oraz         realizuje swoje marzenia.


            Priorytetowe zadania realizowane w każdym roku szkolnym:

 • przygotowanie uczniów do osiągania wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych
 • uwzględnienie w programie kształcenia propozycji dla uczniów uzdolnionych np. kół zainteresowań, projekty edukacyjne itp.
 • praca reedukacyjna z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, wynikających zarówno ze zdiagnozowanych dysfunkcji, jak i zaniedbań natury środowiskowej czy dydaktycznej.
 • ewaluowanie i wdrażanie niezbędnych zmian programu wychowawczego i programu profilaktycznego
 • stosowanie nowoczesnych, twórczych, aktywnych metod nauczania – zapewnienie możliwości doskonalenia zawodowego nauczycielom
 • pozyskiwanie funduszy na zadania dydaktyczno-wychowawcze.
 • wymiana doświadczeń poprzez nawiązywanie współpracy z innymi szkołami.
 • stałe uzupełnianie oraz modernizowanie wyposażenia i bazy szkoły w ramach posiadanych środków,  pozyskiwanie środków na te cele z różnych źródeł finansowania.