Egzamin Gimnazjalny

Egzamin Gimnazjalny

Procedury egzaminacyjne – gimnazjum

Szanowni Państwo- rodzice uczniów klasy III gimnazjum !

W dniach 19, 20, 21 kwietnia 2017r.  Państwa syn/córka przystąpi do egzaminu gimnazjalnego, który składa się z trzech części:

–humanistycznej,
–matematyczno-przyrodniczej,
– języka obcego.

Pierwszy dzień egzaminu to część humanistyczna: rozwiązywanie zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (60 minut, a w przypadku uczniów z dysleksją – 80 minut) oraz język polski (odpowiednio 90 i 135 minut). Drugiego dnia uczniowie zdają część matematyczno- przyrodniczą. Tu z kolei od 9.00 do 10.00 (a w przypadku uczniów z dysleksją od 9.00 do 10.20) uczniowie rozwiązują test z zakresu nauk przyrodniczych – fizyka, chemia, biologia i geografia, a po przerwie test matematyczny (odpowiednio 90 i 135 minut). Trzeciego dnia uczniowie przystąpią do testów z dwóch zakresów (podstawowego i rozszerzonego) z wybranego języka obcego. Dwa zakresy dotyczą uczniów, którzy już w szkole podstawowej rozpoczęli naukę wybranego języka obcego. W tym przypadku uczniowie najpierw rozwiązują test z zakresu podstawowego (60 lub 80 minut), a po przerwie – zakresu rozszerzonego (60 i 90 minut).

Zależy nam na tym, aby nasi uczniowie uzyskali jak najlepsze wyniki. Są wyposażeni w odpowiednią wiedzę i umiejętności – pracowaliśmy nad tym trzy lata. Na egzaminie liczyć się będzie jednak nie tylko to, co zdający potrafią, lecz również odporność na stres, koncentracja i dobre samopoczucie. Dlatego chcielibyśmy wspólnie z Państwem zatroszczyć się o te aspekty przygotowania do egzaminu.

Sugerujemy, aby dzień przed egzaminem i pomiędzy częściami egzaminu zapewnić dziecku relaks, przyjemne spędzenie popołudni i wieczorów. Można przypomnieć o zasadach zachowania na egzaminie:

– dokładne czytanie poleceń i stosowanie się do nich,
– zachowanie ciszy,
– samodzielne wykonywanie zadań.

To ostatnie jest bardzo ważne, ponieważ jeśli podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych stwierdzone zostanie niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia, to jego sprawdzian zostanie unieważniony. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W tym przypadku uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

Warto wcześniej przygotować legitymację szkolną oraz przybory: pióro lub długopis z czarnym tuszem, ołówek, gumkę, a w drugim dniu ponadto: linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie ma nic bardziej stresującego, niż stwierdzenie w czasie wykonywania zadań, że potrzebny jest np. cyrkiel, a nie ma go wśród przyniesionych przyborów!

W przeddzień egzaminu trzeba przygotować odpowiednie ubranie (na egzaminie obowiązuje strój uroczysty). No i odpowiednia ilość snu również może mieć znaczenie. Przed każdą częścią egzaminu trzeba zadbać o lekkie i pożywne śniadanie, przypomnieć o zabraniu do szkoły legitymacji szkolnej i odpowiednich przyborów.

Każda z części egzaminu rozpoczyna się o godzinie 9.00, jednak uczeń powinien przyjść do szkoły przynajmniej 20 minut wcześniej. To pozwoli uniknąć stresu. Proszę pamiętać o tym, że na egzamin nie można się spóźnić! Pamiętaj!

Spóźnieni uczniowie nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej i nie przystąpią do egzaminu!

Na salę egzaminacyjną można wnieść jedynie legitymacje i przybory szkolne. Maskotki, telefon komórkowy itp. muszą być pozostawione w domu lub w wyznaczonym miejscu szkole. W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym uczeń nie może opuszczać sali egzaminacyjnej (w szczególnie uzasadnionej sytuacji przewodniczący zespołu może zezwolić na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami – nie dotyczy to sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej), musi zachowywać się cicho i w żaden sposób nie przeszkadzać innym zdającym.

Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować przerwanie przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego pracy z zestawem egzaminacyjnym i unieważnienie części egzaminu!

Członkowie zespołu nadzorującego mają obowiązek również przestrzegać określonych zasad – nie wolno im rozmawiać z uczniami, pomagać uczniom w rozwiązywaniu zadań, poprawiać prac uczniów. Mogą odpowiadać na pytania zdających, ale jedynie dotyczące spraw formalnych na początku każdej z części egzaminu, przed zapisaniem w widocznym miejscu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Na 10 minut przed zakończeniem każdej części egzaminu przewodniczący zespołu powinien przypomnieć uczniom o przeniesieniu odpowiedzi na kartę odpowiedzi (nie dotyczy to uczniów z dysleksją – w ich przypadku nie ma obowiązku przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi).

Życzymy naszym dzieciom POWODZENIA !