Załącznik nr 5

Do Uchwały Nr XXIX/172/2013 z dnia 27 grudnia 2013r.

 

Regulamin Boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Nowosielcach

 

1.Boisko wielofunkcyjne jest własnością Gminy Przeworsk, administrowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowosielcach.

2.Boisko wielofunkcyjne jest do zajęć sporowo-rekreacyjnych

3.Warunkiem korzystania z Boiska jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

4.Boisko jest udostępniane na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. W godzinach od 16:00-20:00 obiekt udostępniany jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

5.Korzytanie z Boiska odbywa się za zgodą Dyrektora Zespołu Szkół w Nowosielcach zgodnie z harmonogramem dostępnym do wglądu w sekretariacie. Stałe rezerwacje Boiska mogą zostać odwołane o czym korzystający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.

6.Za korzystanie z Boiska pobierane są opłaty.

7.Korzystanie z Boiska dozwolone jest wyłącznie po zawarciu umowy z Dyrektorem Zespołu Szkół w Nowosielcach

8.Za przygotowanie umowy oraz organizację wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Szkół w Nowosielcach.

10.Dyrektor Zespołu Szkół Nowosielcach przygotowuje harmonogram wynajmu Boiska.

10.Wynajmujący reprezentuje grupę przed Dyrektorem Zespołu Szkół w Nowosielcach oraz ustala z nim sprawy organizacyjne, a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodnie z punktami regulaminu.

11.Z Boiska wielofunkcyjnego korzystać mogą:

-grupy zorganizowane wyłącznie pod nadzorem opiekuna

-dzieci i młodzież szkolna wyłącznie pod nadzorem nauczyciela

-kluby i sekcje sportowe wyłącznie pod nadzorem instruktora lub trenera

-zakłady pracy, instytucje, organizacje wyłącznie pod nadzorem osoby wskazanej przez organizatora zajęć, jak i odpowiedzialnej za grupę korzystającą z usług Boiska

12.Z Boiska nie mogą korzystać:

-osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub pod działaniem środków

odurzających,

-osoby z przeciwwskazaniem lekarskim.

13.Użytkowników Boiska obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

14.Przebywający na terenie obiektu mają obowiązek przestrzegania zaleceń obsługi Boiska oraz zachowania porządku i czystości

15.Użytkownicy Boiska zobowiązani są do wykorzystania jej wyposażenia zgodnie z jej przeznaczeniem.

16.Warunkiem korzystania z Boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego (zabrania się używania obuwia piłkarskiego typu : „korki”, „wkręty”, „lanki” oraz „kolce”.

17.Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący powinien sprawdzić stan techniczny używanego sprzętu – usterki zgłosić obsłudze.

18.Wszelkie urazy lub kontuzje należy niezwłocznie zgłosić opiekunowi, nauczycielowi bądź pracownikowi. W wyniku zaistniałych okoliczności zostanie sporządzony protokół powypadkowy.

19.W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z Boiska sportowego.

20.W czasie masowych imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z boiska zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.z 2009r. Nr 62 poz.504)

21.Koszty napraw zniszczonego mienia boiska ponosi osoba odpowiedzialna za uszkodzenia

lub organizator zajęć, podczas których one nastąpiły.

22.Korzystającym z boiska( także widowni) zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szególności:

-palenie tytoniu

-wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, a także przebywania osobom

nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających

-wchodzenia na płytę boiska w trakcie imprezy

-wnoszenia i używania sprzętu mogącego stwarzać zagrożenie,

-rzucanie na boisko jakichkolwiek przedmiotów

-wprowadzania zwierząt

23.W przypadku organizacji imprezy masowej miejscami nie przeznaczonymi dla publiczności są następujące miejsca:

-pomieszczenia techniczne,

– szatnie, hol dla zawodników

– pomieszczenie biurowe

24.Dyrektr Zespołu Szkół w Nowosielcach nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boiska.

25.W razie nie podporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu ćwiczący zostanie pozbawiony możliwości korzystania z obiektu.

26.Za niewłaściwe zachowanie oraz nie podporządkowanie się poleceniom obsługi, korzystający może zostać natychmiast usunięty z obiektu.

27.Ewentualne skargi i wnioski można zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora Zespołu Szkół w Nowosielcach.

                                                                                                                                     Podpisany:

Przewodniczący Rady Gminy