Regulamin korzystania z podręcznika szkolnego

 

§ 1

Prawo korzystania

 

1.Do wypożyczania podręczników są uprawnieni wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Nowosielcach.

2.Wypożyczanie odbywa się na początku roku szkolnego, najpóźniej do 7 września.

3.Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego.

4.Termin zwrotu podręcznika mija 20 czerwca.

 

§ 2

Zasady ochrony przed zniszczeniem/uszkodzeniem podręcznika

 

1.Uczeń jest obowiązany zwrócić Szkole podręcznik w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania.

2.Zakazuje się:

 

1)wyrywania kartek z podręcznika,

2)rozdzierania kartek podręcznika,

3)notowania i rysowania w podręczniku długopisem, ołówkiem, kredkami, pisakami itp.

4)sklejania kartek podręcznika,

5)brudzenia kartek podręcznika jakimikolwiek substancjami,

6)nacinania kartek podręcznika nożyczkami,

7)naklejania naklejek i innych kartek,

8)stawiania pieczątek,

9)rzucania podręcznikiem,

10)oraz wykonywania jakichkolwiek innych czynności, które mogłyby zniszczyć podręcznik.

 

3.Dokonanie którejkolwiek z czynności wskazanych w ust. 2 jest uznawane za uszkodzenie podręcznika i skutkuje odpowiedzialnością wskazaną w § 3.

 

§ 3

Zasady odpowiedzialności

 

1.W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do Szkoły w terminie podanym w § 1 ust. 4 rodzic dziecka jest obowiązany zwrócić koszt zakupu podręcznika.

2.W momencie wypożyczania podręcznika rodzic dziecka jest obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i przyjęciu odpowiedzialności za korzystanie z podręcznika. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr …

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr …

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem

 

 

Przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu korzystania z podręcznika wypożyczonego przez Szkołę …………………………………………, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr … Dyrektora Szkoły …………………………………, i zobowiązuję się do ich stosowania. Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie odpowiedzialność za korzystanie z podręcznika przez moją córkę/mojego syna ……………………………………………… (imię i nazwisko).

 

 

 

…………………………………………

(czytelny podpis rodzica)

 

 

…………………, ……………

(miejscowość, data)          

 

 

Pani/Pan

                                                                                              ……………………………………

                                                                                              ……………………………………

                                                                                              ……………………………………

 

 

Wezwanie do zwrotu kosztu zakupu podręcznika

 

 

Na podstawie art. 22ak ust. 3 Ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), w związku z niezwróceniem podręcznika używanego przez ……………………………………………… (imię i nazwisko ucznia) w roku szkolnym 20…/20… w terminie wskazanym w § 1 ust. 4 Regulaminu korzystania z podręcznika, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr … Dyrektora Szkoły ……………………………………………………, żądam zwrotu kosztu zakupu podręcznika w kwocie …………… do dnia …………………………… .