Załącznik nr 2

Do Uchwały Nr XXIX/172/2013

z dnia 27 grudnia 2013r.

 

Regulamin Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowosielcach

 

1. Sala gimnastyczna jest własnością Gminy Przeworsk administrowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół w Nowosielcach.

2. Sala przeznaczona jest do zajęć sportowo-rekreacyjnych.

3. Warunkiem korzystania z Sali jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.

4. Sala jest udostępniana na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Zespole Szkół w Nowosielcach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00­-16.00. W godzinach od 16.00 do 20.00 obiekt udostępniany jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

5. Korzystanie z Sali gimnastycznej odbywa się za zgodą Dyrektora Zespołu Szkół w Nowosielcach zgodnie z harmonogramem dostępnym do wglądu w sekretariacie. Stałe rezerwacje Sali mogą zostać odwołane o czym korzystający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. Za korzystanie z Sali gimnastycznej pobierane są opłaty.

7. Osoby korzystające z Sali gimnastycznej mają prawo korzystania z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłączenia za zgodą Dyrektora Zespołu Szkół w Nowosielcach i w obecności pracownika.

8.Dopuszczalna liczba osób przebywających jednocześnie na Sali nie może przekraczać 15.

9.Korzystanie z sali dozwolone jest wyłącznie po zawarciu umowy z Dyrektorem Zespołu Szkół w Nowosielcach.

10.Za przygotowanie umowy oraz organizację wykorzystania obiektu odpowiedzialny jest Dyrektor Zespołu Szkół w Nowosielcach.

11.Dyrektor Zespołu Szkół w Nowosielcach przygotowuje harmonogram wynajmu pomieszczeń.

12.Wynajmujący reprezentuje grupę przed Dyrektorem Zespołu Szkół w Nowosielcach oraz ustala z nim sprawy organizacyjne, a także ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodnie z punktami regulaminu.

13. Z Sali gimnastycznej korzystać mogą :

-grupy zorganizowane wyłącznie pod nadzorem opiekuna

-dzieci i młodzież szkolna wyłącznie pod nadzorem nauczyciela

-kluby i sekcje sportowe wyłącznie pod nadzorem instruktora lub trenera

-zakłady pracy, instytucje, organizacje wyłącznie pod nadzorem osoby wskazanej przez organizatora zajęć, jak i odpowiedzialnej za grupę korzystającą z usług Sali gimnastycznej.

14.Z sali nie mogą korzystać:

-osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub pod działaniem środków

odurzających,

-osoby z przeciwwskazaniem lekarskim.

15.Użytkowników Sali obowiązuje bezwzględnie przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

16.Przebywający na terenie obiektu mają obowiązek przestrzegania zaleceń obsługi Sali gimnastycznej oraz zachowania porządku i czystości.

17.Użytkowicy Sali zobowiązani są do wykorzystania jej wyposażenia zgodnie z jej przeznaczeniem.

18.W części sportowej Sali obowiązuje strój sportowy, obuwie sportowe( obuwie zmienne z jasną podeszwą, która nie pozostawia zabrudzeń

19.Przed przystąpieniem do zajęć prowadzący powinien sprawdzić stan techniczny używanego sprzętu-usterki zgłosić obsłudze.

20.Wszelkie urazy lub kontuzje należy niezwłocznie zgłosić opiekunowi, nauczycielowi bądź pracownikowi. W wyniku zaistniałych okoliczności zostanie sporządzony protokół powypadkowy.

21.Wejście do szatni odbywa się w obecności upoważnionego opiekuna grupy, który po zajęciach przekazuje szatnie obsłudze Sali.

22.W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z Sali sportowej.

23.W czasie masowych imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z Sali zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.z 2009r. Nr 62 poz. 504).

24.Koszty napraw zniszczonego mienia Sali ponosi osoba odpowiedzialna za uszkodzenia lub organizator zajęć, podczas których one nastąpiły.

25.Korzystającym z Sali (także widowni) zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:

-palenia tytoniu

-wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, a także przebywania osobom

nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających

-wchodzenia na płytę sali w trakcie imprezy

-wnoszenia i używania sprzętu mogącego stwarzać zagrożenie – rzucanie na parkiet jakichkolwiek przedmiotów

-wprowadzania zwierząt

26.W przypadku organizacji imprezy masowej miejscami nie przeznaczonymi dla publiczności są następujące miejsca:

-pomieszczenia techniczne,

-szatnie, hol dla zawodników,

-pomieszczenia biurowe.

27.Dyrektor Zespołu Szkół w Nowosielcach nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Sali bez nadzoru.

28.W razie nie podporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu ćwiczący zostanie pozbawiony możliwości korzystania z obiektu.

29.Za niewłaściwe zachowanie oraz nie podporządkowanie się poleceniom obsługi, korzystający może zostać natychmiast usunięty z obiektu.

30.Ewentualnie skargi i wnioski można zgłosić bezpośrednio do Dyrektora Zespołu Szkół w Nowosielcach.

                                                                           

                                                                                                                               Podpisany:

                                                                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy