Kodeks wew. życia

KODEKS WEWNĘTRZNEGO ŻYCIA

społeczności szkolnej

 ZESPOŁU SZKÓŁW NOWOSIELCACH

 Każdy członek szkolnej społeczności -uczeń, nauczyciel, inny pracownik, rodzic – jako człowiek,

bez względu na swój wiek i funkcję w szkole
ma prawo
do poszanowania swej godności osobistej, swego dobrego imienia oraz swej własności i zdrowia.

  • Każdy członek szkolnej społeczności-

uczeń, nauczyciel, inny pracownik, rodzic – jako człowiek, bez względu na swój wiek i funkcję w szkole
ma obowiązek:
-poszanowania godności osobistej,
-dobrego imienia i własności pozostałych osób,
-przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,
-dbać o dobro podległych sobie osób.

  • Każdy członek szkolnej społeczności –

uczeń, nauczyciel, inny pracownik, rodzic – jako człowiek,bez względu na swój wiek i funkcję w szkole
odpowiada (proporcjonalnie do wieku, kwalifikacji i funkcji) za szkody uczynione swoim zachowaniem
drugiemu człowiekowi.
Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swej przewagi:wieku, funkcji, zbiorowości lub siły fizycznej czy ekonomicznej do naruszania godności i praw innego człowieka.

I LEKCJA
Lekcja jest główną formą pracy w nauczaniu.

UCZNIOWIE

MAJĄ PRAWO DO:

– znajomości celu lekcji oraz zadań lekcyjnych,
– jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści,
– zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności.

MAJĄ OBOWIĄZEK:

-brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku podczas lekcji,
-uzupełniać braki wynikające z absencji,
-przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej pracowni.

NAUCZYCIELE
MAJĄ PRAWO DO:
-wyboru jednego z obowiązujących programów nauczania,
-wyboru form i metod pracy lekcyjnej

MAJĄ OBOWIĄZEK:
– maksymalnie ułatwić uczniowi dotarcie do istoty tematu lekcji i motywować jego aktywność w wykonywaniu przez niego zadań lekcyjnych,
– wyjaśniać niezrozumiałe treści lekcji na prośbę uczniów,
– przygotować niezbędne środki dydaktyczne, zapewnić bezpieczne ich używanie.

WŁADZE SZKOŁY
MAJĄ OBOWIĄZEK
-zapewnić nauczycielowi podstawowe środki i materiały dydaktyczne,
-pełnić nadzór pedagogiczny nad pracą nauczyciela.

II FREKWENCJA
UCZNIOWIE
MAJĄ OBOWIĄZEK:
-punktualnie przychodzić na zajęcia,
-usprawiedliwiać nieobecność w szkole do tygodnia po zakończeniu absencji,
-zgłaszać nauczycielowi, wychowawcy klasy informację o złym samopoczuciu w danym dniu, celem uzyskania zwolnienia z lekcji.

NIE MOGĄ:
– samowolnie, bez wiedzy nauczyciela opuszczać sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia oraz budynku szkoły.

NAUCZYCIELE
MAJĄ OBOWIĄZEK:
– punktualnego rozpoczynania zajęć lekcyjnych,
– usprawiedliwiania własnej nieobecności w szkole,
– zawiadamiania dyrektora o nieobecności w danym dniu przed rozpoczęciem swoich zajęć,
-usprawiedliwiania nieobecności uczniom zgodnie z przyjętymi zasadami,
-sprawdzania na każdej lekcji frekwencji w klasie,
-w razie dłuższej nieobecności ucznia, skontaktowania się z jego rodzicami.

RODZICE
MAJĄ OBOWIĄZEK:
-usprawiedliwiania nieobecności ucznia ustnie lub pisemnie
-zwalniania ucznia z lekcji z usprawiedliwionych powodów przez informację pisemną w dniu, w którym ma nastąpić zwolnienie.

WŁADZE SZKOLNE
MAJĄ OBOWIĄZEK:
– zapewnienia uczniom zastępstwa wobec nieobecności nauczyciela,
– kontrolowania frekwencji w klasie.

III ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
UCZNIOWIE
MAJĄ PRAWO:
-ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa,
-uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania.

MAJĄ OBOWIĄZEK:
– przebywać podczas przerw na korytarzu tego piętra, na którym odbywać się będą następne zajęcia,
-podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem bezpieczeństwu innych, nie wychodzić poza teren szkoły,
-wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela,
-respektować regulaminy pracowni przedmiotowych,

NIE MOGĄ:
-zapraszać osób obcych do szkoły,
-nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu,
– przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu takich jak: noże, petardy, materiały żrące, papierosy, alkohol, narkotyki, inne środki odurzające

-przynosić do szkoły telefonów komórkowych.

 NAUCZYCIELE
MAJĄ PRAWO:
– ochrony swego zdrowia i bezpieczeństwa w szkole,
– do korzystania z pomocy w razie wypadku lub złego samopoczucia.
MAJĄ OBOWIĄZEK:
-zapewnić uczniom opiekę podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i przerw,
-otwierać sale lekcyjne przed rozpoczęciem zajęć i zamykać po zakończonych zajęciach oraz przy przejściu uczniów do innej sali.
-bezzwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły informację o zauważonych zagrożeniach lub zaniechać zajęć lekcyjnych, jeśli zagrożenia nie da się usunąć środkami podręcznymi,
-rygorystycznie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią w czasie wyjść z uczniami,
-zawiadomić rodziców o złym samopoczuciu lub wypadku, jakiemu uległ uczeń w szkole.

RODZICE
MAJĄ OBOWIĄZEK:
– podać wychowawcy swój numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
-przekazać wychowawcy ważne informacje o stanie zdrowia dziecka,
-na wezwanie szkoły przybyć do chorego ucznia.

WŁADZE SZKOŁY
MAJĄ OBOWIĄZEK:
-niezwłocznego usunięcia zagrożeń bezpieczeństwa zgłoszonych przez rodziców, uczniów lub nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
-w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia przerwać zajęcia lekcyjne,
-systematycznie dokonywać przeglądów pomieszczeń szkolnych pod kątem bezpieczeństwa,
-utrudnić dostęp do szkoły osobom obcym, zapewnić wszystkim uczniom i pracownikom szkoły bezpieczeństwo.

Wszyscy mają obowiązek reagować na krzywdę dziejącą się uczniowi !
UWAGI:

  • Rodzice ani żadne osoby obce bez wiedzy nauczyciela, dyrektora lub innego pracownika szkoły nie mają prawa wstępu do łazienek, sal lekcyjnych i innych pomieszczeń szkolnych.
  • Pracownicy szkoły mają obowiązek interesować się osobami spoza szkoły znajdującymi się w budynku.

IV DYŻURY SZKOLNE UCZNIOWIE
MAJĄ PRAWO
– do interwencji nauczyciela dyżurnego w przypadku zagrożenia ze strony innych uczniów w czasie przerwy śródlekcyjnej.
– Zgłaszać nauczycielowi dyżurnemu lub innemu pracownikowi szkoły wszelkie przejawy zachowań agresywnych, niszczenia mienia szkoły, pobyt osób postronnych na terenie szkoły itp.
– Kulturalnie odnosić się do kolegów w czasie przerw, taktownie rozwiązywać drobne konflikty, z wyrozumiałością upominać innych.

 NAUCZYCIELE
MAJĄ OBOWIĄZEK
– sumiennego i punktualnego pełnienia dyżurów według przyjętego regulaminu i zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Dyrektora szkoły.

V KULTURA OSOBISTA UCZNIOWIE
MAJĄ PRAWO DO:
-kulturalnego traktowania ich przez kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
-uzyskiwania pochwał i wyróżnień za przykładne i godne naśladowania zachowania w szkole i poza nią na forum klasy i na apelach szkolnych,
-uzyskiwania wysokiej oceny z kultury osobistej będącej częścią składową oceny z zachowania.
MAJĄ OBOWIĄZEK
-przestrzegać norm i zasad prawidłowego i kulturalnego współżycia w gronie społeczności szkolnej oraz poza szkołą.
NIE MOGĄ
-lekceważyć rozporządzeń na temat zachowań ucznia sprecyzowanych przez Dyrektora Szkoły, nauczycieli, a dotyczących takich nagannych zachowań jak: wszczynanie bójek, używanie wulgarnego słownictwa, znęcanie się nad młodszymi kolegami.

NAUCZYCIELE
MAJĄ PRAWO
– do wdrażania zasad wysokiej kultury osobistej poprzez własne postępowanie,
– realizowania zadań wychowawczych z zakresu kultury osobistej na lekcjach wychowawczych oraz przez osiąganie celów wychowawczych na lekcjach przedmiotowych.

 RODZICE
MAJĄ PRAWO
– ścisłej współpracy z nauczycielem wychowawcą i Dyrektorem szkoły w zakresie kształtowania poprawnych postaw kulturalnych uczniów.
VI STRÓJ UCZNIA
UCZNIOWIE
MAJĄ PRAWO :
-do noszenia na zajęcia szkolne stroju zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami.
MAJĄ OBOWIĄZEK
– występowania na uroczystościach szkolnych w odświętnych szkolnych strojach (biała koszula-bluzka, ciemne spodnie-spódnica, chusta, toga)
– dbania o schludny wygląd na zajęciach szkolnych.
– zmiany obuwia codziennego na inne, przeznaczonego do noszenia na zajęciach szkolnych,
– zmiany odzieży na lekcjach wychowania fizycznego w myśl dobrze pojętej zasady higieny.
NIE MOGĄ
– nosić na lekcje wyzywających ubiorów, szokujących fryzur oraz biżuterii, która zagraża bezpieczeństwu.
-stosować makijażu i farbowania włosów
-żuć gumy podczas lekcji oraz podczas rozmowy z osobą starszą
-trzymać rąk w kieszeniach podczas rozmowy

RODZICE
MAJĄ OBOWIĄZEK
– wyposażyć dziecko w podstawowy ubiór szkolny ze zwróceniem uwagi na jego skromność, prostotę i potrzebę.
-zwracać dziecku uwagę na jego niewłaściwe zachowanie i wskazywać zachowania właściwe
-współpracować ze szkołą w tworzeniu jednolitego frontu wychowawczego

VII WYCIECZKI I BIWAKI
Wycieczki i biwaki służyć powinny poznaniu najbliższej okolicy i kraju, poszerzać i pogłębiać informacje z zakresu historii, przyrody, rozwijać różne formy turystyki i rekreacji oraz działalności kulturalnej.

WŁADZE SZKOŁY
MAJĄ OBOWIĄZEK
– zapewnić wszystkim jej uczestnikom wszelkie warunki bezpieczeństwa,
– pomóc organizatorom w skompletowaniu kadry pedagogicznej i wychowawczej,
– wizytacji i kontroli imprez w czasie ich trwania.
NAUCZYCIELE
MAJĄ PRAWO
— do odmowy lub usunięcia uczniów, którzy w rażący sposób naruszają regulaminy i obowiązki,
– do wyboru formy i metody realizacji zaproponowanego zadania.
MAJĄ OBOWIĄZEK
– uzyskać zgodę Dyrektora i wypełnić kartę wycieczki,
– zapoznać uczestników z zasadami przestrzegania bezpieczeństwa na w/w imprezach,
– podać cele, zadania i miejsce wycieczki, biwaku uczniom i rodzicom,
– otrzymać pisemną deklarację zgody rodziców jeżeli jest to wycieczka powyżej jednego dnia,
– zabierać ze sobą apteczkę pierwszej pomocy,
– otoczyć szczególną opieką dzieci podczas transportu,
– opracować i omówić szczegółowy regulamin imprezy,
– posiadać aktualne OC.
UCZNIOWIE
MAJĄ OBOWIĄZEK
– przestrzegać obowiązków regulaminu zasad i nakazów – być karnym,
– zachować szczególną ostrożność nad akwenami wodnymi i w kompleksach leśnych,
– zostawić miejsce w takim stanie w jakim je zastali,
– turysta wszędzie gościem – pozostawiać po sobie dobre wrażenie,
– nie oddalać się od grupy bez wiedzy opiekuna (nauczyciela).
VIII IMPREZY SZKOLNE, KLASOWE, DYSKOTEKI.
UCZNIOWIE
MAJA PRAWO I OBOWIĄZEK
– uczestniczyć w imprezach szkolnych i klasowych,
– reprezentować klasę i szkołę na imprezach ogólnoszkolnych i pozaszkolnych.
MAJĄ OBOWIĄZEK
– mieć właściwy strój zgodny z sytuacją
– brać czynny udział w organizacji i przygotowaniu imprez szkolnych,
– zachowywać się właściwie, stosownie do sytuacji,
– służyć pomocą młodszym i słabszym kolegom, np. na wycieczkach klasowych.
NAUCZYCIELE
MAJĄ OBOWIĄZEK
– otaczać opieką, udzielać uczniom wskazówek,
– organizować imprezy szkolne i klasowe,
– kontrolować i oceniać postawy uczniów, ich zaangażowanie, pomysłowość,
– zachęcać uczniów do uczestnictwa i aktywnej postawy w życiu klasy, szkoły.
MAJĄ PRAWO
– zabraniać uczniom naruszającym regulamin szkoły uczestnictwa w imprezach klasowych, szkolnych.
RODZICE
POWINNI
– udzielać zgody i zachęcać uczniów do brania udziału w organizowanych przez klasę i szkołę imprezach,
– jeżeli nauczyciel wymaga, udzielać pisemnej zgody na udział w imprezie.
-uczestniczyć w wycieczce jako opiekun
-uczestniczyć w dyskotekach szkolnych jako opiekunowie
WŁADZE SZKOLNE
MAJĄ OBOWIĄZEK
– stwarzać optymalne warunki do zorganizowania imprezy.
RODZICE
MAJĄ PRAWO
– w uzasadnionych przypadkach zabronić udziału ucznia w imprezie,
– znać odpowiednio wcześniej przewidywany przebieg imprezy.
IX HIGIENA OSOBISTA UCZNIA
UCZNIOWIE
MAJĄ OBOWIĄZEK-
– dbać o codzienną higienę ciała,
– przychodzić na zajęcia czysto i skromnie ubranym,
– zmieniać na lekcje wychowania fizycznego strój na sportowy,
– nosić zmienne obuwie,
– dbać o estetyczny wygląd zeszytów, książek i innych przyborów szkolnych.
NAUCZYCIELE
MAJĄ OBOWIĄZEK
– kontrolować przestrzeganie przez uczniów dbałości o higienę własną i otoczenia,
– udzielać wskazówek i porad o zasadach przestrzegania higieny,
– być wzorem.
UCZNIOWIE
MAJĄ PRAWO
– do korzystania z czystych, bezpiecznych, zapewniających zdrowy rozwój pomieszczeń i urządzeń szkolnych.
RODZICE
MAJĄ OBOWIĄZEK
– zadbać o higieniczny i właściwy wygląd dzieci, zapewnić właściwy strój, podręczniki i przybory szkolne.
WŁADZE SZKOLNE
MAJĄ OBOWIĄZEK
– zadbać o higieniczny wygląd klas i urządzeń szkolnych,
– zapewnić właściwe funkcjonowanie kuchni i stołówki, umożliwiając korzystanie z ciepłego posiłku,
– otoczyć szczególną opieką dzieci ze środowisk zagrożonych patologią społeczną przez ścisłą współpracę z instytucjami powołanymi do takiej pracy.
X NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
UCZNIOWIE
Za wybitne osiągnięcia w nauce, za pracę na rzecz szkoły i klasy, za wzorową postawę i nienaganne zachowanie
uczniowie MOGĄ otrzymać nagrodę:
– w klasach I-III jeśli uczeń posiada najwyższą ocenę swojej pracy i nauki otrzymuje na koniec roku ” Dyplom wzorowego ucznia „
– w klasach IV – V i I-III gim:
– jeśli uczeń posiada na świadectwie promocyjnym wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen co najmniej 4,76; jeśli wykazał dużą aktywność społeczną może otrzymać:
– Dyplom wzorowego ucznia,
– nagrodę ufundowaną przez Komitet Rodzicielski,
– list pochwalny dla rodziców.
Po pierwszym semestrze roku szkolnego uczniowie spełniający powyższe kryteria otrzymują od Dyrektora szkoły „Dyplom wzorowego ucznia”.
Klasa, która uzyskała najwyższą średnią ocen otrzymuje od Dyrektora dyplom, który umieszcza na honorowym miejscu w swojej klasie i stara się utrzymać swoją najwyższą pozycję do końca roku szkolnego.
XI HIGIENA DNIA I TYGODNIA
UCZNIOWIE
MAJĄ PRAWO
– do uczestnictwa w tak zorganizowanych zajęciach lekcyjnych, aby w pełni z nich korzystać,
– do dwóch dłuższych przerw międzylekcyjnych,
MAJĄ OBOWIĄZEK:
– dostosować się do planu lekcji,
– przychodzić na zajęcia punktualnie,
– na lekcje przynosić wymagane podręczniki, sprzęt sportowy i inne materiały potrzebne do realizacji tematu,
– w wyznaczonym czasie korzystać z posiłku w stołówce,
NAUCZYCIELE
MAJĄ PRAWO
– do takiego zaplanowania lekcji w ciągu dnia i tygodnia, aby w sposób efektywny mogli planować proces nauczania,
MAJĄ OBOWIĄZEK:
– dostosować się do planu lekcji,
– rozpoczynać zajęcia punktualnie,
– urozmaicać metody i formy pracy tak by aktywizować uczniów.
WŁADZE SZKOŁY
MAJĄ OBOWIĄZEK
– tak zaplanować dzienny i tygodniowy rozkład zajęć, aby:
a) dostosować ilość godzin lekcyjnych w ciągu dnia do wieku,
b) rozłożyć równomiernie na każdy dzień godziny przypadające na daną klasę w planie tygodniowym,
c) w przypadku dużej ilości godzin przypadających na daną klasę w jednym dniu łączyć zajęcia artystyczne i wych. fizycznego z pozostałymi,
d) w miarę możliwości na pierwszych godzinach planować przedmioty wymagające dużej koncentracji uwagi,
e) rozkładać godziny jednego przedmiotu na kolejne dni,
f) planować przerwy tak, by pozwalały uczniom na przejście do innych sal, krótki odpoczynek, spożycie posiłku.

ZABRANIA SIĘ przeszkadzania nauczycielom i kolegom w czasie trwania zajęć lekcyjnych