Koncepcja Pracy Szkoły

 

KONCEPCJA PRACY

ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWOSIELCACH

 

Koncepcja powstała w celu wyznaczania kierunków wprowadzanych zmian w organizacji działalności placówki oraz kontynuowania działań przynoszących oczekiwane efekty. Szczegółowe programy pracy szkoły pozostają w zgodzie z poniższymi założeniami.

W trakcie realizacji koncepcji dopuszcza się możliwość dokonywania w niej poprawek niezbędnych do szybszego osiągnięcia celu, bądź w przypadku zaistnienia nowych okoliczności oświatowych (np. nowe możliwości finansowe).

 

Misja Szkoły:

  • Zapewnienie każdemu uczniowi warunków rozwoju intelektualnego, umożliwienie bardzo dobrego przygotowania ucznia do kolejnego etapu kształcenia i osiągania sukcesów.
  • Rozwijanie u uczniów aktywnych i kreatywnych sposobów zdobywania wiedzy, umiejętności doskonalenia swoich zdolności i talentów.
  • Uczenie jak być człowiekiem wysokiej kultury osobistej, pełnym najlepszych wartości duchowych, wrażliwym                               i odpowiedzialnym za siebie i innych.
  • Przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie, w duchu chrześcijańskich wartości, dziedzictwa kulturowego i patriotyzmu.
  • Wypracowanie formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie wychowania i kształcenia, gdzie rodzice są partnerami w podejmowanych przez szkołę działaniach.
  • Nawiązywanie współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami wspierającymi pracę szkoły oraz udostępnianie budynku szkoły innym lokalnym organizacjom.

 Wizja szkoły:

 

Pragniemy, aby szkoła posiadała wysoki prestiż, była miejscem dobrych relacji międzyludzkich, w którym człowiek czerpie radość uczenia się, osiąga sukcesy oraz realizuje swoje marzenia, była otwarta na modyfikacje, innowacje, kreując wartościowe wzorce kulturowe.

 

1. Priorytetowe zadania realizowane w każdym roku szkolnym:

1.1. Przygotowanie uczniów do osiągania wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych.

1.2. Uwzględnienie w programie kształcenia propozycji dla uczniów uzdolnionych np. kół zainteresowań, projekty edukacyjne itp.

1.3. Praca reedukacyjna z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, wynikających zarówno ze zdiagnozowanych dysfunkcji, jak i zaniedbań  natury środowiskowej czy dydaktycznej poprzez: konsultacje, zajęcia dodatkowe, współpracę z pedagogiem, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

1.4.Rozbudzanie patriotyzmu, kultywowanie tradycji, czynny udział w wydarzeniach Małej Ojczyzny i kraju.

1.5. Stosowanie nowoczesnych, twórczych, aktywnych metod nauczania – zapewnienie możliwości doskonalenia zawodowego nauczycielom.

1.6. Pozyskiwanie funduszy na zadania dydaktyczno-wychowawcze.

1.7. Wymiana doświadczeń poprzez nawiązywanie współpracy z innymi szkołami.

1.8. Stałe uzupełnianie oraz modernizowanie wyposażenia i bazy szkoły w ramach posiadanych środków, pozyskiwanie środków na te cele z różnych źródeł finansowania.

2. Strategiczne obszary pracy szkoły 

2.1. Dydaktyka

2.2. Wychowanie i opieka

2.3. Kadra

2.4. Baza i wyposażenie szkoły

2.5. Promocja szkoły i integracja ze środowiskiem lokalnym

 

 

2.1. DYDAKTYKA

 

CEL – uzyskanie możliwie najwyższej efektywności nauczania

 

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Organizacja próbnych egzaminów zewnętrznych oraz testów kompetencji dla klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

Wrzesień- maj każdego roku

Dyrektor, nauczyciele przedmiotów

Udział uczniów w konkursach.

Na bieżąco w każdym roku szkolnym

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz wykorzystanie twórczej ekspresji uczniów (wystawy prac, przygotowywanie projektów itp.).

Na bieżąco w każdym roku szkolnym

Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy

Umożliwianie uczniom korzystania z szeroko rozumianej kultury (wyjazdy do kina, teatru, muzeum, organizacja konkursów szkolnych i gminnych).

Na bieżąco w każdym roku szkolnym

Rada rodziców, nauczyciele, wychowawcy

Organizacja zajęć pozalekcyjnych zarówno dla uczniów uzdolnionych jak i uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych (rozpoznawanie potrzeb uczniów), zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, indywidualne, wyrównawcze, koła zainteresowań.

Na bieżąco w każdym roku szkolnym

Opiekunowie kół, pedagog, wychowawcy, wszyscy nauczyciele, nauczyciel terapeuta.

Przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji oraz twórczego rozwiązywania problemów.

Na bieżąco w każdym roku szkolnym

Wszyscy nauczyciele, informatyk,  bibliotekarz

Przeprowadzanie diagnoz w poszczególnych zespołach klasowych, sprzyjających wyrównywaniu szans edukacyjnych.

 wrzesień – maj

Nauczyciele przedmiotów

Analiza wyników nauczania, testów kompetencji, formułowanie wniosków, przedstawienie na spotkaniach RP, informowanie rodziców i uczniów.

Po pierwszym i drugim semestrze

Wszyscy nauczyciele, wychowawcy, dyrektor

Wykorzystanie komputerów, tablicy interaktywnej, Internetu na lekcjach różnych przedmiotów oraz na zajęciach dodatkowych.

Według potrzeb

Nauczyciele

Praca metodą projektu w celu umożliwienia uczniom słabym  odnoszenie sukcesu  w pracy zespołowej i w związku z podejmowaniem się innych ról.

Na bieżąco

Nauczyciele

Stosowanie różnych form i metod aktywizujących uczniów w procesie dydaktycznym.

Na bieżąco

Nauczyciele

Indywidualizowanie pracy na lekcji. Uwzględnianie w toku pracy na lekcji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Na bieżąco

Nauczyciele

Wyróżnianie i nagradzanie uczniów z wysokimi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, 100% frekwencją,  szczególnie angażujących się w życie szkoły.

Koniec roku szkolnego

Dyrekcja, wychowawcy

 

 

2.2. WYCHOWANIE I OPIEKA 

 

CEL – młodzież wychowywana jest zgodnie z wartościami chrześcijańskimi opartymi na Programie Wychowawczym oraz Profilaktycznym, których ewaluacja przebiega zgodnie z rozpoznawalnymi potrzebami na bazie powszechnie uznawanych wartości.

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

 
 

Plan działań opiekuńczych:

     

– diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów.
– otoczenie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i materialnej (pomoc psychologiczna i pedagogiczna, obiady, wyprawka szkolna, stypendia socjalne).
– wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci (zebrania klasowe, indywidualne rozmowy  i konsultacje, prelekcje i szkolenia dla rodziców).

– prawa rodziców do wyrażania woli dotyczącej  nauki religii

– prawa rodziców do decydowania o uczestnictwie dzieci w „Wychowaniu do życia w rodzinie”.

Na bieżąco w każdym roku szkolnym

Pedagog, wychowawcy

 

Plany wychowawcze klas są spójne ze Szkolnym Programem Wychowawczym, uwzględniają tematykę z zakresu zagrożeń społecznych, przeciwdziałania patologii i przemocy, radzenia sobie z emocjami, zasad dobrego wychowania.

Wrzesień w  każdym roku szkolnym

Wychowawcy

 

Organizacja wycieczek szkolnych.

Na bieżąco według szkolnego harmonogramu wycieczek

Nauczyciele, wychowawcy, rodzice

 

Kontynuowanie tradycji i obrzędowości szkolnej
– ślubowanie klasy I, konkurs wiedzy o patronie szkoły, apele okolicznościowe

Na bieżąco według harmonogramu uroczystości szkolnych

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

 

– aktywny udział w imprezach o charakterze rocznicowym i patriotycznym, środowiskowym.

– realizacja tematów związanych z dziejami kraju, regionu, wioski i szkoły, edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych.

 

Wszyscy nauczyciele

 

Angażowanie uczniów i rodziców w działania na rzecz szkoły, środowiska naturalnego, otoczenia społecznego.

W miarę potrzeb

   

– praca Samorządu Szkolnego.

Na bieżąco

 

 

Wychowawcy, opiekun samorządu szkolnego, przewodniczący rady rodziców, opiekun koła Caritas

 

– akcje charytatywne Szkolnego Koła Caritas (Góra Grosza, pomoc dzieciom niepełnosprawnym, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, kropla wody).

W miarę potrzeb

Wychowawcy

 

–  typowanie dzieci z rodzin wielodzietnych, o niskich dochodach, patologicznych, zagrożonych wykluczeniem społecznym do wypoczynku letniego  i akcji „ Tornister pełen uśmiechów” organizowanych przez Caritas.

 

Wychowawcy, pedagog

 

 – akcje ekologiczne typu: zbiórka baterii, sprzątanie świata, zbiórka makulatury i plastiku.

Cały rok

Wychowawcy

 

Realizacja programów profilaktycznych oraz warsztatów profilaktycznych.

Na bieżąco w każdym roku szkolnym oraz zgodnie z ofertą zewnętrzną

Pedagog szkolny w porozumieniu z PPP, wychowawcy

 

Współpraca z PPP oraz innymi instytucjami wspomagającymi szkołę  w działaniach wychowawczych.

Na bieżąco

Dyrektor, pedagog szkolny, wychowawcy klas

 

Włączenie rodziców do współpracy, wspólne planowanie działań klasowych i szkolnych.

Na bieżąco

Dyrekcja, wychowawcy klas

 

Szkolenia dla rodziców dotyczące metod pracy z dzieckiem, rozwiązywania problemów wychowawczych.

W miarę potrzeb

Dyrektor, pedagog szkolny, wychowawcy

 

Pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia poprzez realizację tematyki z zakresu doradztwa zawodowego oraz uczestnictwo w Targach Szkół Ponadgimnazjalnych.

Kwiecień, maj

Pedagog, wychowawcy, PUP

 

Udział szkoły w programach „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”.

Cały rok

Dyrektor , wychowawcy

 

Troska o wygląd sal lekcyjnych  i korytarzy oraz higienę pracy

– redagowanie gazetek ściennych

– wykonywanie wystawek okolicznościowych, prezentowanych na korytarzach szkolnych  przez uczniów

-troska o wygląd terenu wokół szkoły.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciele, obsługa

 

 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez:

– przestrzeganie obowiązujących regulaminów

– rzetelne pełnienie dyżurów nauczycielskich.

– wdrażanie edukacji dla bezpieczeństwa.

Cały rok

Wszyscy nauczyciele

 2.3. KADRA 

CEL –szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli oraz integrację grona nauczycielskiego

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Rozpoznawanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.

Czerwiec – wrzesień

Dyrektor, lider WDN

Opracowanie i wdrażanie planu szkoleń Rady Pedagogicznej w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Na bieżąco według harmonogramu

Dyrektor

Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli:

Zgodnie z potrzebami oraz drogą awansu zawodowego

Dyrektor, nauczyciele

– indywidualne dokształcanie (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, szkolenia, konferencje)

– kontynuacja ścieżki awansu zawodowego.

Zachęcenie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji oraz dzielenia się własnymi doświadczeniami: działalność zespołów przedmiotowych.

Na bieżąco

Dyrektor, przewodniczący zespołów przedmiotowych

Bieżące uzupełnienie literatury z zakresu doskonalenia zawodowego, adresy przydatnych stron internetowych.

Na bieżąco

Nauczyciele, bibliotekarz

Zakup materiałów szkoleniowych w formie czasopism pedagogicznych, e- lettery, książki,  programy komputerowe.

Na bieżąco, wg możliwości finansowych

Dyrektor

Poszukiwanie dodatkowych środków finansowych i sposobów podnoszenia kompetencji zawodowych

Na bieżąco

Dyrektor, nauczyciele

Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, poprawie komunikacji interpersonalnej, spotkania integracyjne i wycieczki dofinansowywane z ZFŚS.

Na bieżąco

Dyrektor, nauczyciele

 

2.4. BAZA I WYPOSAŻENIE SZKOŁY

 

 

CEL – rozwój infrastruktury, by odpowiadała ona standardom nowoczesnej szkoły

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

Dbanie o stan budynku szkolnego (remonty w miarę potrzeb) oraz tereny zielone wokół szkoły.

W planie finansowym

Dyrektor

Podnoszenie standardów sal lekcyjnych

W planie finansowym

Dyrektor

– w miarę możliwości zakup mebli oraz pomocy dydaktycznych

– niezbędne bieżące remonty

Modernizacja i udoskonalanie obiektów szkolnych na terenach sportowych:

Na bieżąco w miarę posiadanych środków

Dyrektor, nauczyciele WF-u, konserwator, informatyk

– zakup sprzętu sportowego.

Wykonywanie niezbędnych remontów

W miarę potrzeb

Dyrektor, konserwator, ekipa budowlana

Unowocześnianie pracowni multimedialnej, serwisowanie komputerów

Na bieżąco

Nauczyciele, informatyk

Poszukiwanie sprzymierzeńców i sponsorów szkoły, pozyskiwanie środków unijnych.

Na bieżąco

Dyrekcja, nauczyciele, rodzice

Stałe wzbogacanie księgozbioru szkolnego.

W miarę posiadanych środków

Dyrektor, bibliotekarz, sponsorzy

 

 

2.5. PROMOCJA SZKOŁY I INTEGRACJA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 

CEL – szkoła wypracowuje dobrą markę w środowisku, promuje swoje osiągnięcia, współpracuje z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi realizując zadania dydaktyczno-wychowawcze.

 

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

TERMIN REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

 
 

Aktualizacja internetowej strony szkoły.

Na bieżąco

Dyrektor, nauczyciele, zespół ds. promocji szkoły, informatyk

 

Organizowanie konkursów, zawodów sportowych o charakterze międzyszkolnym, gminnym, powiatowym.

Według harmonogramu konkursów, zawodów sportowych

Nauczyciele

 

Organizowanie koncertów, misteriów, przedstawień i uroczystości o charakterze patriotyczno- religijnym i kulturalnym dla środowiska (wioski, gminy, województwa) we współpracy z parafią i innymi instytucjami) ze szczególnym uwzględnieniem szkolnego chóru „Veritas”, zespołu „ Domini”, solistów.

Według. harmonogramu      uroczystości oraz potrzeb i zaproszeń organizatorów

Dyrektor, nauczyciel muzyki, nauczyciele

 

 Współpraca szkoły z absolwentami szkoły w zakresie organizacji konkursów, koncertów i innych imprez.

Według. harmonogramu

Dyrektor, nauczyciel muzyki, nauczyciele

 

Eksponowanie osiągnięć uczniów zarówno na terenie szkoły jak i poza nią (strona internetowa, lokalna prasa, gazetki, wystawy).

Na bieżąco

Nauczyciele, informatyk, zespół ds. promocji szkoły 

 

Uaktywnianie środowiska rodziców na rzecz szkoły – udział w uroczystościach  i wycieczkach szkolnych, pomoc w organizacji prowadzonych działań, wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły.

Na bieżąco

Wychowawcy , nauczyciele, dyrektor, rodzice

 

Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji i wychowania  (współpraca z Policją, Sądem Rodzinnym, PPP, MOK, GOPS, OSP).

W każdym roku szkolnym

Dyrektor, nauczyciele, pedagog, wychowawcy.

 

Dzień Patrona –  konkursy,  sesja naukowa – „Patroni bliżej nas”.

czerwiec

Wychowawcy, poloniści, nauczyciel muzyki, bibliotekarz, plastyk

 

Prezentacja osiągnięć uczniów i szczególnych umiejętności podczas Pikniku Rodzinnego.

czerwiec

Nauczyciele WF, pedagog, wychowawcy