Załącznik nr 1a do Statutu Zespołu Szkół w Nowosielcach
SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Opracowano na podstawie

1.rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( DZ.U. z 2007r Nr 83, poz.562)

2.art. 42 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r.Nr 256, poz.2572)

3. §6, pkt.3 Statutu Zespołu Szkół

4.rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 156, poz.1046)

Przepisy ogólne

§ 1.

1.Wewnątrzszkolny system oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Zespole Szkół w Nowosielcach.

1.a Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo – percepcyjnego.

2.Zasady oceniania z religii określają odrębne przepisy.

 

§ 2.

1.Ocenianiu podlegają:

 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia

2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonych w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniając tę podstawę.

 

3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

§ 3.

1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowania oraz postępach w tym zakresie;

2) pomoc uczniowi w samodzielnym doskonaleniu swojej wiedzy i umiejętności;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji metod pracy – wychowawczej.

3.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacji z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o których mowa w § 12 ust. 2 i § 19 ust. 2;

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalenie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa § 12 ust. 2 i § 13 ust. 3;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu i przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zachowaniu ucznia.

 

§ 4.

 

1.Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego  ( do 15 września) informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o :

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach w trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

2.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

 

§ 5

 

1.Oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 

2.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę z zajęć edukacyjnych i zachowania.

3.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniania uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). na spotkaniach z rodzicami

§ 6.

 

1.Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt.1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się.

 

2.Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71 b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą” , z zastrzeżeniem ust.3

 

3.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §4 ust.1 pkt. 1 , do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

 

 

§7.

1.Przy ustalaniu oceny wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

 

§8.

 

1.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony tej opinii.

 

 

2.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

 

§ 9.

 

1.Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w, art.71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

 

2.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

3.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

 

§ 10.

 

1.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali określonej w §12ust. 2 i § 13 ust.3,

 19 ust.2., śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

2.Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w przedostatnim tygodniu nauki pierwszego semestru

 

3.Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 3, § 13 ust. 4, § 19 ust.2.

 

Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 12 ust.2 i § 13 ust. 3, § 19 ust. 2.

 

5.Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  i przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie

i formie określonej  § 15

 

§11.

 

1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródoczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

2.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

 

 

§ 12

 

1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w § 12 ust.2, z zastrzeżeniem ust.3 i 4.

 

2.Roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

 

1) stopień celujący – 6

2) stopień bardzo dobry – 5

3) stopień dobry – 4

4) stopień dostateczny – 3

5) stopień dopuszczający – 2

6) stopień niedostateczny – 1

 

3.W klasach I – III szkoły podstawowej i śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

 

4.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

 

§ 13.

 

1.Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego są następujące:

 

1) uczeń jest oceniany w ciągu roku szkolnego według skali § 12 ust. 2 i 3.

2) ocenianie to jest wyrażone w formie tzw. ocen cząstkowych w ciągu roku szkolnego w zapisie w dzienniku lekcyjnym. Przy zapisie powyższych ocen dopuszcza się stosowanie plusów i minusów.

3) po pierwszym półroczu uczeń otrzymuje ocenę śródroczną, która jest odzwierciedleniem jego ocen cząstkowych.

4) ocena roczna ustalona jest na podstawie oceny śródrocznej oraz ocen cząstkowych uzyskanych w drugim półroczu.

5) ocena śródroczna i roczna nie może być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

6) w przypadku uzyskiwania przez ucznia większej liczby stopni najniższych, nauczyciel ma obowiązek pomocy uczniowi w celu poprawy jego osiągnięć.

7) dopuszcza się stosowanie przez nauczycieli dodatkowych zeszytów, w których odnotowywane będą opisowe informacje o osiągnięciach, brakach, niepowodzeniach poszczególnych uczniów oraz inne uwagi dotyczące aktywności, zdolności czy zachowania się ucznia.

 

 

 

Bieżące ocenianie i jego formy.

 

 

§ 14.

 

 

1.Na oceny cząstkowe składają się:

 

1)odpowiedzi ustne na zadane pytania;

2) samodzielne rozwiązywanie postawionych przez uczniem problemów związanych z realizacją materiału programowego;

3) wypowiedzi ucznia wynikające z jego własnej inicjatywy;

4) samodzielne wykonywanie ćwiczeń i doświadczeń;

5) rozwiązywanie testów przedmiotowych;

6) aktywny udział na zajęciach edukacyjnych;

7) „kartkówki” – pisemne prace z trzech ostatnich lekcji – niezapowiedziana forma sprawdzenia bieżących osiągnięć uczniów;

8) zadania i ćwiczenia domowe;

9) przygotowywane przez ucznia referaty i opracowania dotyczące materiału wychodzącego poza postawy programowe;

10) prowadzenie zeszytów przedmiotowych;

11) pisemne sprawdziany obejmujące zagadnienia z przerobionych działów materiału programowego – zapowiedziane przez nauczyciela z tygodniowym wyprzedzeniem

2.Na własną prośbę uczeń ma możliwość poprawienia oceny cząstkowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

 1. Uczeń, który podczas klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę, która nie satysfakcjonuje jego lub jego rodziców, może poprawić ocenę w formie egzaminu sprawdzającego jego wiedzę , obejmującego okres klasyfikacji.

 

 

Warunkiem poprawy oceny jest:

 

1) zgłoszenie się do nauczyciela obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, najpóźniej pięć dni przed końcoworocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej;

 

2) nauczyciel określa zakres materiału do sprawdzenia wiadomości;

 

3) nauczyciel wyznacza termin sprawdzenia wiadomości;

 

4) ocena ustalona przez  nauczyciela jest ostateczna, nie może być niższa od przewidywanej.

 

4.Każda ocena cząstkowa, śródroczna i roczna powinna być umotywowana jawnie

w obecności wszystkich uczniów w klasie.

 

5.Pisemne prace kontrolne są sprawdzane i oceniane w terminie do dwóch tygodni od ich napisania.

 

6.Poprawione i ocenione prace pisemne otrzymują do wyglądu uczniowie na zajęciach lekcyjnych poświęconych omówieniu wyników z ich poprawy.

 

7.Poprawione i ocenione prace pisemne ucznia są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

 

 

Informacje o rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych i zachowaniu ucznia.

 

 

§ 15.

 

 

1.Na tydzień przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zabraniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenie rocznej

z zachowania.

 

2.Przewidywanie oceny z zajęć edukacyjnych są wpisywane do dziennika lekcyjnego zielonym kolorem w ostatniej rubryce przeznaczonej na oceny cząstkowe, zaś przewidywana ocena zachowania kolorem zielonym przed rubryką przeznaczoną na ocenę właściwą.

 

3.Zasady przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1:

1) nauczyciele  przekazują uczniom informację o ocenach z poszczególnych zajęć edukacyjnych;

2) wychowawcy klas informują uczniów o przewidywanych dla nich rocznych (semestralnych) ocenach zachowania;

3) rodzicom informację przekazują wychowawcy klas w formie:

– pisemnej w przypadku oceny pozytywnej – wychowawca przekazuje uczniowi, który

w terminie dwóch dni od otrzymania zwraca druk z podpisem rodziców (prawnych opiekunów)

– pisemnego lub osobistego kontaktu wychowawcy z rodzicem (prawnym opiekunem)

 w przypadku oceny niedostatecznej lub zachowania nagannego

 

4.Na miesiąc przed końcoworocznym (śródrocznym) posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele (wychowawca) informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)

o przewidywanych dla niego stopniach niedostatecznych w formie pisemnej lub poprzez kontakt osobisty z rodzicem (prawnym opiekunem).

 

5.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole, co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną  z zachowania.

 

§ 16.

 

1.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia umożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła

w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

 

§ 17.

1.W klasach I – III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową. Ocenę opisową ustala się

w oparciu o kartę szkolnych osiągnięć ucznia, która obejmuje osiągnięcia w zakresie:

czytania, mówienia i słuchania, pisania, liczenia , umiejętności społeczno – przyrodniczych, fizyczno – ruchowych i artystyczno – technicznych .Karta informacyjna o zachowaniu i zaangażowaniu ucznia w obowiązki szkolne, jego wiadomościach i umiejętnościach uzupełniania jest 2 razy w roku dla każdego ucznia (oryginał znajduje się w dokumentacji wychowawcy zaś kopię otrzymują rodzice (prawni opiekunowie) na spotkaniach

 z wychowawcą. Oceny cząstkowe zapisywane są na bieżąco w dzienniku lekcyjnym według skali, o której mowa w § 12 ust. 2.

 

2. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w szkole.

 

Ocena niedostateczna:

– niespełnione wymagania konieczne,

– całkowity brak zrozumienia problemu (odpowiedzi na temat),

– nieumiejętność stosowania wiadomości w praktycznym działaniu nawet przy pomocy nauczyciela,

– nieumiejętność organizacji pracy, niesystematyczność.

 

Ocena dopuszczająca:

– wymagania konieczne,

– wypowiedzi i praktyczne działania ucznia tylko za pomocą nauczyciela,

– nieumiejętność organizacji pracy, niesystematyczność,

 

Ocena dostateczna:

– wymagania podstawowe,

– braki i luki w opanowaniu wiedzy i umiejętności z danego zakresu treści objętej programem nauczania

– powierzchowne zrozumienie wiadomości,

– częsta pomoc nauczyciela przy wypowiedziach i działaniu praktycznym,

– niesystematyczność,

 

Ocena dobra:

– wymagania rozszerzające,

– odpowiedź zasadniczo samodzielna,

– zawiera większość wymaganych treści, ale nie wyczerpuje zganienia,

– popełnia nieliczne błędy rzeczowe,

– nieznaczna pomoc nauczyciela w trakcie wypowiedzi,

– nieznaczna pomoc nauczyciela w stosowaniu nabytych wiadomości w działaniu praktycznym

– właściwa organizacja pracy, sporadyczne przypadki niesystematyczności,

 

Ocena bardzo dobra:

– wymagania dopełniające,

– materiał programowy opanowany w całości,

– samodzielność wypowiedzi, brak błędów w wypowiedziach,

– samodzielność w stosowaniu praktycznym nabytych wiadomości,

– systematyczność w pracy, właściwa organizacja pracy,

 

Ocena celująca:

 

– wymagania wymagające poza program nauczania,

-odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, wykracza poza program,

– liczne odwoływanie się do wiedzy podręcznikowej w samodzielnym rozwiązywaniu zadań problemowych w praktycznym ich zastosowaniu,

– stała systematyczność i właściwa organizacja pracy,

– udział w konkursach przedmiotowych

 

 

 

Egzaminy klasyfikacyjne.

 

 

 

§ 18.

 

 

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

 

2.Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3.Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

 

4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniając obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;

 

5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 ,

nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

6.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem

ust. 7.

 

7.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

8.Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

8a. W przypadku nie przystąpienia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego z powodu choroby udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim, dyrektor szkoły wyznacza powtórny termin egzaminu klasyfikacyjnego, a w protokole przebiegu egzaminu wpisuje się: „Uczeń nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego – zaświadczenie lekarskie”.

 

8b. W przypadku powtórnego nie przystąpienia ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, a w protokole przebiegu egzaminu umieszcza się zapis – uczeń powtórnie nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, uzyskując tym samym ocenę niedostateczną”.

 

8c. Ostateczny termin przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego za I semestr upływa do dnia 30 marca danego roku szkolnego.

 

9.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt. 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiedniego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

 

W skład komisji wchodzą:

 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy;

 

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

12.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie).

 

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający

w szczególności:

 

1)imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 9, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2 – skład komisji :

2)termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

15. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 16 i § 22.

 

16.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego § 22.

 

 

 

 

Ocenianie zachowania ucznia

 

 

§ 19.

 

 

1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodnie z doborem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom;

8) szacunek dla pracy innych;

9) dbałość o poszanowanie mienia i estetykę otoczenia;

10) uczciwość w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi;

11) korzystanie z wszelkich form pomocy w nauce;

12) czynny udział w pracach na rzecz szkoły;

13) czynny udział w organizacjach uczniowskich;

14) przestrzeganie przepisów bhp, dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych

15) przestrzeganie zasad higieny, nie uleganie złym wpływom otoczenia i nałogom,

16) dbałość o estetyczny wygląd ( schludny ubiór, zadbaną fryzurę, obuwie zastępcze).

 

2.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się w oparciu o system punktowy według następującej skali

1) wzorowe,

2) bardzo dobre.

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

Z zastrzeżeniem ust 2a

 

 

Przy ustaleniu oceny z zachowania, wychowawca uwzględnia punktową skalę zachowania ucznia:

 

Uczeń otrzymuje dodatnie punkty za:

 

 1. Reprezentowanie szkoły w konkursach przedmiotowych:
 • etap szkolny (10 pkt.)
 • etap wojewódzki (20 pkt.)
 • zostanie laureatem i finalistą (50 pkt.)
 1. Reprezentowanie szkoły w:
 • imprezach artystycznych np. chórach (30 pkt./na semestr)
 • zawodach sportowych:
 • etap szkolny (10 pkt./na semestr)
 • etap powiatowy (20 pkt./na semestr)
 • etap wojewódzki (30 pkt./na semestr)
 1. Udział w akademiach:
 • szkolnych (10 pkt.)
 • pozaszkolnych (15 pkt.)
 1. Praca na rzecz szkoły
 • praca w organizacjach szkolnych, pomoc w organizowaniu imprez szkolnych itp. (10 pkt.)
 • przekazanie podręczników lub książek na rzecz biblioteki szkolnej

(10 pkt./na semestr)

 1. Praca na rzecz klasy
 • pomoc kolegom w nauce, pełnienie dyżurów w klasie itp.

(5 pkt.)

 • wykonanie gazetki klasowej, dbanie o wygląd i wystrój klasy

(10 pkt.)

 • wzbogacenie wyposażenia klasy np. przyniesienie kwiatów, gąbki itp.

(10 pkt./na semestr)

 1. Wzorowe uczęszczanie do szkoły:
 • 0 h opuszczonych i usprawiedliwionych w semestrze (20 pkt.)
 • do 10 h opuszczonych i usprawiedliwionych w semestrze (15 pkt.)
 • do 15 h opuszczonych i usprawiedliwionych w semestrze (10 pkt.)
 • do 20 h opuszczonych i usprawiedliwionych w semestrze (5 pkt.)
 1. Udział w akcjach charytatywnych (10 pkt.)
 2. Kultura osobista w kontaktach z kolegami, pracownikami szkoły
  (25 pkt./na semestr)
 3. Inne według uznania wychowawcy (20 pkt.)

 

 

Uczeń otrzymuje ujemne punkty za:

 

 1. Przeszkadzanie na lekcji (5-10 pkt.)
 2. Niewykonywanie poleceń nauczyciela (10 pkt.)
 3. Odpisywanie zadań domowych (5 pkt.)
 4. Brak lub niewłaściwe pomoce dydaktyczne (podręcznik, zeszyt inne) (5 pkt.)
 5. Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych

(15 pkt.)

 1. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do osób dorosłych (10 pkt.)
 2. Brak kultury osobistej [niewłaściwa postawa wobec kolegów, koleżanek, brak tolerancji, szacunku, naruszanie godności osobistej] (10 pkt.)
 3. Niszczenie mienia szkolnego (10-30 pkt.)
 4. Zaśmiecanie otoczenia (5 pkt.)
 5. Niewykonywanie zobowiązań np. niewypełnianie obowiązków dyżurnego(5 pkt.)
 6. Spóźnianie się na lekcję (5 pkt.)
 7. Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia [np. ucieczka z lekcji] (5 pkt./za każdą lekcję)
 8. Brak obuwia zmiennego (5 pkt.)
 9. Niewłaściwy wygląd np. strój, biżuteria, makijaż, fryzura (10 pkt.)
 10. Posiadanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (10 pkt.)

Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (30 pkt.)

 1. Wychodzenie z budynku szkoły w czasie przerw lub lekcji (15 pkt.)
 2. Prowokowanie kolegów/koleżanek do złych uczynków (15 pkt.)
 3. Kłamstwo (10 pkt.)
 4. Agresja słowna, wulgaryzmy (10 pkt.)
 5. Bieganie, krzyki na korytarzu lub w klasie (5 pkt.)
 6. Niewłaściwa postawa poza szkołą (10 pkt.)
 7. Bójka, agresja fizyczna (10-50 pkt.)
 8. Zorganizowana przemoc (50 pkt.)
 9. Wyłudzenie pieniędzy (50 pkt.)
 10. Kradzież (50 pkt.)
 11. Palenie papierosów w szkole i poza nią [również towarzyszenie] (50 pkt.)
 12. Przynoszenie do szkoły alkoholu, papierosów, narkotyków, materiałów pornograficznych (50 pkt.)
 13. Fałszowanie dokumentów i podpisów (50 pkt.)
 14. Inne według uznania wychowawcy (40 pkt.)
   

Każdy uczeń na początek semestru otrzymuje kredyt w wysokości 100 punktów

Wychowawca ustala oceny z zachowania wyznaczając dla każdego ucznia łączną sumę punktów za dany semestr.

    Zachowanie:           WZOROWE – 190 i powyżej

BARDZO DOBRE – 150 -> 189

DOBRE – 100 -> 149

POPRAWNE – 60 -> 99

NIEODPOWIEDNIE – 30 -> 59

NAGANNE – 29 i poniżej

 

Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 40 pkt. ujemnych

Oceny bardzo dobrej nie może dostać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 60 pkt. ujemnych

 

Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych w semestrze oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

Uczeń otrzymuje ocenę naganną bez względu na ilość zgromadzonych punktów, jeżeli popełni jeden z poniższych czynów:

 • jest sprawcą brutalnych pobić na terenie szkoły i poza nią
 • dokonał wielokrotnych kradzieży lub wymuszeń
 • pił lub był po spożyciu alkoholu
 • zażywał bądź rozprowadzał narkotyki w szkole i poza jej terenem
 • wszedł w konflikt z prawem (toczy się przeciwko niemu postępowanie karne)

 

Efektem nagannej oceny zachowania jest:

 • zakaz uczestnictwa we wszystkich dodatkowych imprezach organizowanych przez szkołę (dyskoteki, zawody, wycieczki itp.)
 • zakaz reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych
 • pozbawienie przywilejów i funkcji pełnionych w szkole

 

Dyrektor w wyjątkowych sytuacjach może zawiesić wyżej wymienione zakazy.

 

 

 

2a. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia,  u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jedno zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

3.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem

 pkt.4 i 5.

 

4. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 

5.Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 

 

 

6.Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

 

 

Kryteria oceniania zachowania.

 

§ 20.

 

 1.   Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który uzyskał powyżej 190 punktów,  ponadto:

 

 1. wzorowo wypełnia obowiązki szkolne,
 2. we wszystkich sprawach  przestrzega regulaminu szkolnego,
 3. wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów,
 4. wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
 5. osiąga maksymalne wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości,
 6. dba o kulturę słowa,
 7. systematycznie uczestniczy w zajęciach i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
 8. nie spóźnia się,
 9. okazuje szacunek przełożonym, osobom starszym, kolegom

10) jest koleżeński i uczciwy,

11) nie ulega nałogom,

12) szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów,

 

3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał 150 – 189 punktów, ponadto:

 

 1. przestrzega regulaminu szkolnego i jest systematyczny w nauce,
 2. bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne,
 3. aktywnie działa na rzecz klasy i szkoły,
 4. wywiązuje się z powierzonych mu zadań,
 5. wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich osób dorosłych i uczniów,
 6. systematycznie uczestniczy w zajęciach i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
 7. nie spóźnia się,
 8. szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia,
 9. nie ulega nałogom,

10) używa kulturalnego języka,

11) jest koleżeński, uczciwy i życzliwy dla innych.

 

4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który uzyskał 100 – 149 punktów, ponadto:

 1. przestrzega regulaminu szkolnego i pracuje na miarę swoich możliwości,
 2. systematycznie uczęszcza na zajęcia i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę,
 3. nie spóźnia się,
 4. nie uczestniczy w kłótniach i bójkach,
 5. zachowuje się kulturalnie, nie przeszkadza na lekcjach,
 6. szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, nie zanieczyszcza otoczenia,
 7. nie ulega nałogom,
 8. cechuje go wysoka kultura osobista,
 9. używa kulturalnego języka,

10) jest życzliwy dla innych.

 

5. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uzyskał 60 – 99 punktów, ponadto:

 

 1. nie pracuje na miarę swoich możliwości,
 2. łamie postanowienia regulaminu szkolnego,
 3. spóźnia się na lekcje,
 4. nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 1 dzień,
 5. nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek,
 6. w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę,
 7. wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem,
 8. pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły.

 

6. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uzyskał 30 – 59 punktów, ponadto:

 

 1. wielokrotnie dopuszcza się łamania postanowień regulaminu szkolnego,
 2. ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych,
 3. ulega nałogom,
 4. wykazuje brak kultury- jest arogancki, agresywny i używa wulgarnych słów

w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły, kolegów lub innych osób,

 1. często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia,
 2. spóźnia się na zajęcia,
 3. niszczy mienie szkoły,
 4. utrudnia prowadzenie lekcji,
 5. nie robi nic pozytywnego na rzecz szkoły i klasy,

10) nie reaguje na uwagi nauczycieli dotyczące jego zachowania,

 

 7.Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który uzyskał 29 punktów i poniżej, ponadto:

 

 1. ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych,
 2. bierze udział w bójkach i kradzieżach,
 3. znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,
 4. rozmyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne,
 5. notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji,
 6. wagaruje, opuszcza wybrane zajęcia,
 7. notorycznie spóźnia się na zajęcia,
 8. działa w nieformalnych grupach,
 9. ulega nałogom wywierając negatywny wpływ na rówieśników,

10) nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych

 

 

Tryb i zasady oceniania zachowania.

 

 

§ 21.

 

 

1.Przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca klasy obowiązany jest uwzględnić:

 

1) opinię i uwagi nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz ewentualne uwagi i opinie innych osób przekazywane na bieżąco wychowawcy klasy i odnotowywane w zeszycie uwag,

2) opinię zespołu klasowego o uczniu,

3)samoocenę ucznia.

 

 

2.Opinie i uwagi o zachowaniu poszczególnych uczniów wychowawca klasy na bieżąco przekazuje rodzicom na zebraniach klasowych oraz w trakcie indywidualnych kontaktów.

 

3.O przewidywanej ocenie zachowania wychowawca klasy informuje ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. O przewidywanej ocenie nagannej należy poinformować rodziców ucznia na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady rodziców. Ocenę naganną należy umotywować.

 

4.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

5.Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), wychowawca klasy powinien ustaloną ocenę zachowania uzasadnić.

 

6.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 22.

 

 

Tryb odwoławczy od ustalonych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia.

 

 

§ 22.

 

 

1.Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 5 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

 

 

2.W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z w/w zasadami dyrektor powołuje komisję, która:

 

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (śródrocznej) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych.

 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania ustala się ową ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

3.Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt. 1 uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

4.W skład komisji wchodzą:

 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – .jako przewodniczący komisji,

 

b) nauczyciel prowadzący dany przedmiot,

c) dwóch nauczycieli z danej szkoły prowadzących takie same lub pokrewne przedmioty,

 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze v- jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog,

e) psycholog,

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g) przedstawiciel rady rodziców.

 

5.Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

6.Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia i zawiera w szczególności:

1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

– skład komisji

– termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt.1,

– zadania (pytania) sprawdzające,

– wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 

– skład komisji

– termin posiedzenia komisji

– wynik głosowania

– ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem

 

7.Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

8.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

9.Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

10.Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

 

 

Promowanie uczniów.

 

 

§ 23.

 

1.Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję o klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust.6.

 

1a.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia kl. I i II szkoły do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

2.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej z zastrzeżeniem § 24 ust.9

 

3.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

4.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 

5.Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem § 24 ust. 9.

 

6.W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarz lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) dziecka

 

 

Egzaminy poprawkowe.

 

 

§ 24.

 

 

1.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczna z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

2.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem z egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

3.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

4.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji

 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący

 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji

 

5.Nauczyciel o którym mowa w ust. 4 pkt.b ,może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

6.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

– skład komisji

– termin egzaminu poprawkowego

– pytania egzaminacyjne

– wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

 

7.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

8.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

9.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukończenie szkoły.

 

 

§ 25.

 

 

1.Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu z uwzględnieniem § 23 ust.4, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 

2.Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworoczne, o której mowa w ust. 1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

§ 26.

 

1.Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o efektach pracy ich dzieci w kontaktach bezpośrednich i pośrednich.

 

2.W ramach kontaktów bezpośrednich organizowane są:

d)zebrania ogólnoszkolne (minimum 1 raz w roku)

e) zebrania klasowe (minimum 3 razy w roku)

f) rozmowy indywidualne nauczyciela, wychowawcy;

g) zapowiedziana wizyta w domu ucznia.

 

 3. W ramach kontaktów pośrednich nauczyciel lub wychowawca przeprowadza:

 

h) rozmowy telefoniczne;

i) korespondencję listową;

j) adnotacje w zeszycie przedmiotowym;

 

 

 

Sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej

 

 § 27

 

1.W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określanych w odrębnych przepisach, zwany jest dalej „sprawdzianem”.

2.Sprawdzian w szkole podstawowej przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

3.Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 pkt.

 

4.Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora OKE, a wynik sprawdzianu ustala OKE na podstawie liczby punktów przyznanych przez w/w egzaminatorów.

 

5.Wynik sprawdzianu ustalony prze OKE jest ostateczny.

 

6.Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu albo przerwał go, przystępuje do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku oraz w miejscu prze niego wskazanym.

 

7.Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.

 

8. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa w/w wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona jemu lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

 

10.Wychowawca klasy VI wpisuje do dziennika zajęć lekcyjnych wynik osiągnięty przez ucznia na sprawdzanie.

 

11. Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły i nie odnotowuje się ich na świadectwie ukończenia szkoły.

 

12.Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia OKE przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno wychowawczych, a w przypadku uczniów piszących sprawdzian w terminie późniejszym – do dnia 31 sierpnia danego roku.    

 

13.Zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 37 dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).

 

 

Egzamin na zakończenie gimnazjum

 

 

§ 28.

 

 

1.W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach zwany dalej „egzaminem”.

 

2.Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń (słuchacz) kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest, bowiem jednym z warunków jej ukończenia.

 

3.Jeżeli jakiś uczeń (słuchacz) nie przystąpi do egzaminu gimnazjalnego w danym roku, musi powtórzyć ostatnią klasę gimnazjum i przystąpić do niego w roku następnym.

 

4.Egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać. Liczba punktów uzyskana na tym egzaminie nie ma wpływu na ukończenie szkoły; nawet wówczas, gdy wynik będzie zerowy, gimnazjalista ukończy szkołę ( pod warunkiem, że w wyniku klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyska oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej).Wynik egzaminu gimnazjalnego ma znaczenie zarówno informacyjne, jak i selekcyjne. Jest brany pod uwagę przez szkoły ponadgimnazjalne przy przyjmowaniu uczniów do tych szkół.

     

5.Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

 

6.Na egzaminie gimnazjalnym sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum, obowiązujących we wszystkich szkołach w Polsce. Egzamin ten sprawdza umiejętności międzyprzedmiotowe, uwzględniając powiązania między różnymi dziedzinami wiedzy. Zdawany jest w trzech częściach:

– pierwsza obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, regionalną- dziedzictwo kulturowe w regionie, czytelniczą i medialną, europejską, kulturę polską na tle tradycji śródziemnomorskiej;

 

– druga obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, prozdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, regionalną – dziedzictwo kulturowe w regionie, europejską, obronę cywilną,

 

– trzecia obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego ( angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski), nauczanego w szkole jako przedmiot obowiązkowy ( do części trzeciej uczniowie/słuchacze przystępują począwszy od roku szkolnego).

 

7. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

8.Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora OKE, a wynik egzaminu ustala OKE na podstawie liczby punktów przyznanych przez w/w egzaminatorów.

 

9.Wynik egzaminu ustalony przez OKE jest ostateczny.

 

10.Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu albo przerwał go, przystępuje do egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku oraz w miejscu przez niego wskazanym.

 

11.Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum.

 

12. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor szkoły składa w/w wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

 

13.Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniona jemu lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

 

14.Wychowawca klasy III wpisuje do dziennika zajęć lekcyjnych wynik osiągnięty przez ucznia na egzaminie.

 

15.Wyniki egzaminu wpływają na ukończenie szkoły i odnotowuje się ich na świadectwie ukończenia szkoły.

 

16.Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu dla każdego ucznia OKE przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno wychowawczych, a w przypadku uczniów piszących egzamin w terminie późniejszym – do dnia 31 sierpnia danego roku.

 

17.Zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 37 dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom).