Wniosek o usprawied. nieobecności

Chąc pobrać formularz wniosku o usprawiedliwienie nieobecności ucznia kliknij na link: 

Formularz usprawiedliwienia nieobecności dziecka

 

 

Nowosielce, data ………………………………….

 

Usprawiedliwienie


Proszę o usprawiedliwienie nieobecności  mojego dziecka ……..……………………………..………………………………


w dniach od …………………….…………. do ………………………………….. 


z powodu ……………………………………………………………………………………………………………………


Wiem o zaplanowanych na okres nieobecności ucznia  sprawdzianach oraz konieczności rozliczenia się ucznia z zadań

terminowych. Biorę odpowiedzialność za dziecko w wyżej wymienionym terminie.

 

………………………………………
         Podpis rodzica, opiekuna prawnego