Akt fundacyjny Nowosielec

Akt Fundacyjny parafii Nowosielce
(Nowosielce, 19 października 1384, Katarzyna,
wdowa po Frankonie, dziedzicu Nowosielec,
uposaża miejscowy kościół parafialny)¹

W imię pańskie. Amen. Wszystko, co w czasie podejmujemy, trzeba utrwalić pismami i świadectwami ludzi szlachetnych, aby nic z czasem nie uleciało. Niech będzie przeto wszystkim obecnym i przyszłym wiadome, że my – Katarzyna, pani na Nowosielcach, wdowa po Frankonie, wdzięcznej pamięci dziedzicu Nowosielec

– poruszeni bólem śmierci naszego ukochanego współmałżonka, za zgodą i przyzwoleniem Wojciecha, naszego potomka, dla zbawienia duszy naszego wspomnianego współmałżonka i dla miłości chwalebnej Bożej Rodzicielki Dziewicy Maryi i dla uczczenia świętej Marii Magdaleny dajemy, udzielamy i łaskawie użyczamy na rzecz kościoła świętej Marii Magdaleny w tychże Nowosielcach jedno pole na wybudowanie domu plebana w pobliżu wspomnianego kościoła i jeden wolny kawałek łanu.

Wyrażamy także wolę, aby nie więcej, jak dwie gospody (karczmy), we wspomnianym majątku naszym, zostały zbudowane na nasz użytek; a trzecia winna na korzyść kościoła świętej Marii Magdaleny tamże i dla pożytku plebanów, którzy stosownie w czasie będą ustanawiani, być zbudowana ze wszelkim prawem i własnością, jakimi cieszą się nasze gospody (karczmy), to jest ze wszelkim prawem odbywania trzecich sądów w zgromadzeniu. Chcemy także, aby karczmarz, który zostanie ustanowiony przez plebana, nie odpowiadał przed żadnym innym sądem, jak tylko wobec własnego plebana. Dajemy również temu właśnie kościołowi jeden plac u podnóża kościoła w celu utworzenia plebańskiej sadzawki rybnej.

Aby więc ta nasza darowizna pozostała prawomocna i nienaruszona przez naszych następców, nakazujemy, by to, co spisano, zostało obwarowane i potwierdzone pieczęcią naszego wdzięcznej pamięci wspomnianego współmałżonka.

Dane w Nowosielcach nazajutrz po święcie Łukasza Ewangelisty roku Pańskiego 1384, w obecności tych świadków, a mianowicie: Michała zwanego Awdańcem, Dobrogosta, Skaczinkona z Żuklina, Gołąbka z Zimnej Wody, Mikołaja z Głodnika, brata pani, Pawła z Głuchowa i licznych wiarygodnych świadków, którzy do poświadczenia wezwani i poproszeni zostali.

Ja, Valentinus (Walenty) z Rzeszowa, notariusz autorytetu apostolskiego, poświadczam.

¹ ŹRÓDŁA:
Oryginał łaciński jest nieznany: natomiast kopia ( AAPrz, Acta Officialia, t.13,
k-77 v-78. Wpis w dniu 30 czerwca 1522 r. Według oryginału tytuł dokumentu fundacyjnego brzmiał: Privilegium transsumptum et auscultatum ex originali ecclesie in Nouoszyelcze) znajduje się m.in. w pozycjach książkowych:
– W. Abraham, Powstanie organizacji Kościoła łacińskiego na Rusi, t.I , Lwów 1904,
s. 387 – 388.
– S. Kuraś i I. Sułkowska Kuraś, Zbiór dokumentów małopolskich z lat 1211-1400,
nr 1068, Wrocław – Warszawa – Kraków 1969, s. 220-221.

OBJAŚNIENIA:
– Akt Fundacyjny Parafii Nowosielce – zadbał o jego wydrukowanie Piotr Wiesław Uksik
w DCXXIII ROCZNICĘ UTWORZENIA PARAFII,( 19.10.2007)
– tłumaczenia z łaciny dokonali ks. dr Henryk Borcz, ks. Tadeusz Baj, kleryk Łukasz Babiarz.