Położenie geograficzne

mapap

Położenie geograficzne
Wioska Nowosielce leży na pograniczu Podkarpacia i Niziny Sandomierskiej. Na ukształtowanie się rzeźby tego terenu silne Pietno wycisnęły lodowce rzeki polodowcowe , pozostawiając tu trwałe ślady w postaci moren czołowych , jest położona w wąskiej dolinie między dwoma biegnącymi równoleżnikowo wałami moren czołowych . Dlatego jej teren jest dość mocno pofałdowany . Najwyższe wzniesienie dochodzi do wysokości 248 m. n.p.m. Natomiast na północ od Nowosielec rozciąga się rozległa równina przecięta rzeką Wisłok . Po obu stronach tej rzeki jest położona wioska Budy Łańcuckie.
Wioska Nowosielce położona jest w pasie gleb lessowych bardzo urodzajnych , na których udawały się wszystkie uprawy . Urodzajność pasa lessowego , w obrębie , którego leżą Nowosielce spowodowała , że został on głównie zajęty pod uprawę rolną i ogołocony z drzewostanu leśnego . Nazwy pobliskich miejscowości wskazują , że niegdyś te tereny porastał gęsty las (Dębów , Lipnik). W Nowosielcach do omawianego okresu zachowały się tylko resztki tej wspaniałej puszczy . Był to las mieszany . Z drzew najczęściej występowały tu : jodły , świerki . sosny , buki , olchy , dęby , graby i modrzewie.
Przez terytorium Nowosielec przebiega ruchliwy trakt prowadzący z Lwowa do Krakowa . Przechodzi on grzbietem zwału morenowego i omija od północy położoną wioskę Nowosielce .
Po zagarnięciu tych terenów przez Austrię , ze względów strategicznych w 1785 r. przystąpiono do rozszerzenia tego gościńca i budowy twardej nawierzchni . Robotami tymi kierował inż. Gross z Przemyśla . Drogę tę ze względu na jej znaczenie zwano „traktem cesarskim”. Z dolnych Nowosielec wychodził gościniec do Kańczugi . Łączył on wioskę z „traktem węgierskim” , biegnącym z Sandomierza przez Przeworsk w kierunku Karpat . Z tego samego skrzyżowania dróg , biegnie przez wioskę Dębów gościniec łączący Nowosielce z drogą Przeworsk – Studzian – Markowa – Łańcut , wybudowany w 1895 r. przez Wydział Powiatowy w Łańcucie .
Należy jeszcze wspomnieć , że przez tere pomiędzy wioskami Nowosielce a Budami Łańcuckimi , równolegle do „traktatu cesarskiego” przebiegała linia kolejowa Kraków – Lwów . Dotarła w te okolice w 1959 r. i była nazywana linią kolejową arcyksięcia Karola Ludwika . Przyczyniła się znacznie do tańszego wywozu płodów rolnych oraz wzrostu ruchu handlowego . Dawała łatwość przenoszenia się z miejsca na miejsce oraz możliwość połączenia się z cywilizowanym światem.
Szlaki komunikacyjne miały duży wpływ na rozwój miejscowości , które były przy nich położone . Uwarunkowania te dotyczyły szczególnie wsi Nowosielce. Należał ona do najstarszych osad w powiecie przeworskim i przeszłością sięgała co najmniej początków naszej ery , chociaż pierwsze udokumentowane wiadomości pochodzą z końca XVI wieku.
Nowosielce graniczą z miejscowościami : Gać od południa , Kosina od zachodu , Przeworsk od wschodu i Świętoniowa od północy.
Od północno – wschodniej strony wioski rozciąga się las liściasto- iglasty zwany „Borkiem” , będący pozostałością po dawnej puszczy. W jego kompleksie znajduje się , obecnie użytkowany częściowo ,zabytkowy domek myśliwski z początku XIX w.
Centrum wioski stanowi niewątpliwie kościół wznoszący się na wysokim wzgórzu , otoczony bagnistymi stawami i mokradłami.
Na zachodnim krańcu wioski znajduje się jezioro zwane od wieków w miejscowej tradycji – „Świętym Jeziorem”. Według przekonania tutejszych mieszkańców , w tym miejscu czczonym niegdyś za czasów pogańskich , przez naszych słowiańskich przodków stała prawdopodobnie świątynia. Nad brzegiem jeziora znaleziono wiele metalowych przedmiotów z tamtego okresu.