Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej

w Zespole Szkół w Nowosielcach

           

 1. Stołówka wydaje obiady od 10.30 do 12.30 podczas przerw międzylekcyjnych o ustalonych godzinach dla poszczególnych  grup.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne lub refundowane  przez GOPS.
 3. Rodzice uczniów spożywających refundowane obiady wypełniają deklarację o przeznaczeniu posiłku w razie nieobecności dziecka w szkole.
 4. Korzystanie z obiadów płatnych rodzice powinni zgłosić kierownikowi kuchni co  najmniej dwa tygodnie wcześniej.
 5. Za sprawy związane z organizowaniem, przygotowaniem  i wydawaniem  obiadów odpowiada kierownik kuchni.
 6. Klasy I-III szkoły podstawowej schodzą na stołówkę  w zorganizowanej grupie oraz spożywają obiady pod nadzorem nauczyciela dyżurującego.
 7. Za ład i porządek w czasie posiłków  odpowiada  nauczyciel dyżurujący oraz obsługa kuchni.
 8. Korzystających ze stołówki obowiązuje samoobsługa.
 9. Spożywający posiłki mają obowiązek:
 •  przychodzić na posiłki o wyznaczonej porze,
 •  ubranie wierzchnie zostawiać w szatni, a plecaki poza stołówką,
 •  kulturalnie i cicho zachowywać się w stołówce,
 •  jeść tylko przy stolikach,
 •  po posiłku posprzątać stolik, odnieść naczynia.

10. ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA RESZTEK JEDZENIA DO KOSZA NA ŚMIECI!

11.  Zabrania się rodzicom wchodzenia do stołówki.

Nowosielce, dnia 31 sierpnia 2015r