Aneks nr.1 do regulaminu świetlicy

ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWOSIELCACH

  W roku szkolnym 2016/17 świetlica czynna od 6.30 do 8.00

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWOSIELCACH

 

I . Cele i zadania świetlicy szkolnej.

            Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

 1. stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
 2. dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,
 3. rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,
 4. propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
 5. kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
 6. wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
 7. podnoszenie kultury życia codziennego,
 8. niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych),
 9. rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.

 

 

II . Założenia organizacyjne

Świetlica jest czynna w godz. 7.00 – 15.00 w dni, w których odbywają się  zajęcia dydaktyczne w szkole.

 1. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska – wynikają z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów;  mogą w razie potrzeby ulegać zmianie, jeśli szkoła będzie posiadała  możliwości organizacyjne.
 2. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.
 3. W razie nieprzestrzegania ustaleń zawartych w   pkt. 3 przez   rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy, zostaną oni obciążeni kosztami wydłużenia pracy świetlicy.
 4. W przypadku ponownego spóźnienia się opiekunów po wychowanka, zostanie on skreślony z listy.
 5. Liczba wychowanków w grupie nie może wynosić mniej niż 3 uczniów i nie może przekraczać 25 osób.
 6. Uczniowie dojeżdżający  busem  uczestniczą w zajęciach świetlicy do czasu odjazdu autobusu .
 7. Uczniowie schodzą do busa samodzielnie i równocześnie.
 8. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez osoby upoważnione na piśmie przez rodziców .
 9. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią  należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
 10. W wyjątkowych wypadkach,  jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczoną w karcie zgłoszeniowej, potrzebne jest jednorazowe  wcześniejsze pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone wcześniej do świetlicy.
 11. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest pisemneoświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny, o której dziecko ma opuścić świetlicę.
 12. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą  przekazywane. Wychowawca będzie wzywał  innego opiekuna wymienionego w karcie. W takiej sytuacji będzie informowany dyrektor szkoły, pedagog szkolny lub  w szczególnych przypadkach policja.
 13. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie naszej szkoły w następującej kolejności:
 14. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela  oraz dzieci zwolnione z zajęć wf .
 • uczniowie z  „Marynowa”,
 • dzieci, których rodzice pracują i w związku z tym nie mają możliwości zapewnić im opieki przed lekcjami i po lekcjach,
 • dzieci z klas 1-3,
 • dzieci z klas 4-6,
 1. uczniowie gimnazjum.
 2. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się  
 3. wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy  
 4. oraz zaświadczenia z zakładu pracy rodziców o godzinach ich pracy.
 5. Szkoła nie przyjmuje do świetlicy dzieci, których rodzice nie zgłosili tego na piśmie lub jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do świetlicy.
 6. Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły, darowizn instytucji i osób fizycznych i dobrowolnych  wpłat rodziców.
 7. Wpłaty rodziców przeznaczone są m. in. na doposażenie świetlicy, zakup materiałów eksploatacyjnych do zajęć ( gry, zabawki, materiały plastyczne).
 8. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 

III     Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy  opiekuńczo – wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z planem wychowawczym szkoły.

 1. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
 2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego upoważniony.
 3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo zakwalifikowanych dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
 4. Wychowawcy świetlicy prowadzą rejestr obecności dziecka w świetlicy.
 5. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w kwestionariuszu wypełnianym przed przyjęciem do świetlicy.
 6. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
 7. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 8. W przypadku zmiany planu lekcji  ucznia  obejmującego okres dłuższy niż jeden dzień rodzice zobowiązani są do ponownego określenia dni  tygodnia i godzin pobytu ucznia na świetlicy.
 9. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia.
 10. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych oraz innych  urządzeń technicznych przyniesionych z domu.
 11. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za  wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.
 12. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).
 13. W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

 

IV     Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy

 1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.
 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.
 3. Organizowanie wycieczek i spacerów.
 4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 5. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.
 6. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
 7. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

           V Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

Wychowanek ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanej opieki,
 2. Życzliwego traktowania,
 3. Kulturalnego wyrażania własnych myśli i przekonań,
 4. Opieki wychowawczej,
 5. Poszanowania godności osobistej,
 6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

 

Wychowanek jest zobowiązany do:

 1. przestrzegania regulaminu świetlicy,
 2. stosowania się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły,
 3. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 4. współpracy w procesie wychowania,
 5. pomagania słabszym,
 6. dbałości o wspólne dobro, ład  i porządek w świetlicy,
 7. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,
 8. zgłaszania złego samopoczucia.

VI Kary i nagrody wobec wychowanków

Nagrody:

            Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą, zaangażowanie w pracę świetlicy w postaci:

 1. pochwały ustnej,
 2. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
 3. nagrody rzeczowej,
 4. dyplomu,
 5. dodatkowych punktów za zachowanie.

 

Kary:

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

 1. upomnienie ustne,
 2. ostrzeżenie w obecności grupy,
 3. pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
 4. wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania. 

 

Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

VII Dokumentacja świetlicy

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

kwestionariusze zgłoszeń o przyjęciu dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka, regulamin świetlicy szkolnej, roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej, rozkład dnia pracy świetlicy, dzienniki zajęć.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 września 2015r

 

Załączniki:

 

– Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

 

Jednorazowe oświadczenie w sprawie: opuszczenia świetlicy przez dzieckow sposób inny niż zaznaczony w karcie zgłoszenia/odebrania przez osobę nie zgłoszoną w upoważnieniu.

 

 

 

 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

w Zespole Szkół w Nowosielcach

rok szkolny  20…../…..

 

 

Nowosielce, dnia……………..

 

Nazwisko i imię rodziców………………….

Adres zamieszkania……………………

Tel. kontaktowy……………………………

 

 

 

Proszę o objęcie opieką świetlicową ze względu na nasz  czas pracy

 

naszego dziecka…………………………………., ucznia klasy ………. Szkoły Podstawowej/ Gimnazjum  (niepotrzebne  skreślić)

 

 w następujących godzinach:

 

Poniedziałek od…………….do…………………..

Wtorek  od…………….do…………………..

Środa  od…………….     do…………………..

Czwartek  od…………….do…………………..

Piątek  od…………….do…………………..

 

Dziecko będzie uczęszczać na zajęcia świetlicowe od dnia………    do dnia……………….

 

*Dziecko będzie po zajęciach odbierane przez………………………………………. lub

przez……………………………………………… o godzinie…………………………….

 

*Dziecko po zajęciach świetlicowych pójdzie na lekcje

 

*Dziecko po zajęciach będzie wracać samodzielnie do domu

* Proszę zaznaczyć odpowiednie.

 

 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem świetlicy

 

 

 

Podpis rodzica/ opiekuna

…………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

Jednorazowe oświadczenie w sprawie  opuszczenia świetlicy przez dziecko w sposób inny niż zaznaczony w karcie zgłoszenia/odebrania przez osobę nie zgłoszoną  w upoważnieniu.

 

 

Nowosielce, dnia……………..

Nazwisko i imię rodziców………………….

Adres zamieszkania……………………

Tel. kontaktowy……………………

 

Do wychowawcy świetlicy

ZS w Nowosielcach

 

 

Oświadczam , że w dniu ………………….. moje dziecko…………………………………….

 

*-będzie odebrane przez ………………………………………………………..o godź………………….. 

 

 

*- może samodzielnie opuścić świetlicę o godź……………………

 

*( proszę wypełnić właściwe pola )

 

 

 

                                                                 Podpis rodzica………………………